Heslo měsíce února 2018

Velmi blízko tebe jest slovo, v ústech tvých

a v srdci tvém, abys to činil.

 

  1. Mojžíšova 30,14 K

 

Pán Bůh mluví k člověku různým způsobem. V současné době především skrze čtené a zvěstované Boží Slovo zaznamenané v Bibli, která je nazývána Knihou knih. V ní je v úplnosti připomínána láska Boha k člověku. Bůh poslal Pána Ježíše na tento svět, aby nám přiblížil jeho lásku k nám, hříšným lidem.

Už dávno, před několika tisíci lety řekl Mojžíšovi slovo, které čteme v záhlaví jako Heslo měsíce února 2018. Toto slovo můžeme slyšet i my, ale je pro nás důležité, abychom slyšeli pro sebe. Není to nějaká vzdálená ozvěna nesrozumitelných slov, ale zcela jasná řeč ke každému z nás.

Žádný člověk není bez hříchu, bez viny, všichni jsme se nějakým způsobem provinili. Pán Bůh nás chce zachránit, vysvobodit, spasit.

Jaké je to slovo? O tom píše i ap. Pavel v listu Římanům:

Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben.´ (Ř 10,8-11)

 

Chceme-li slyšet víc, je zde rovněž rada napsána v Žalmu 62,12.13:

„Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel (Kraličtí překládají: Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel): Bohu patří moc, i milosrdenství je, Panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků.“

 

Nakonec jedno slovo z Ezechielova proroctví, které si smíme zapamatovat a podle něho se řídit: Toto praví Panovník Hospodin: Kdo chce poslouchat, ať poslouchá, a kdo ne, ať neposlouchá.“ (Ez 3,27).

Vyber si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů. Dt 30,19.20

Kdo má uši k slyšení, slyš! To je slovo na cestu do našeho života.

jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.