Heslo měsíce února 2017

Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: „Pokoj tomuto domu!“
Lukáš 10,5

Přání pokoje bylo v Izraeli, ale v celém Orientu je ve skutečnosti pozdravem. Jde o běžný uvítací pozdrav v muslimských zemích, většinou překládaný „mír vám nebo s vámi“. Tradiční odpověď je wa alejkum salam („i s vámi pokoj“), srovnej hebrejské šalom alejchem. O významu slova „pokoj“ již bylo napsáno mnoho slov. Zdá se, jakoby tento pozdrav ztrácel smysl stejně jako text na české prezidentské standartě: Pravda vítězí. Úplné nepochopení pak vyvěrá z Havlova hesla: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Únorové heslo roku 2017 je převzato z příběhu o vyslání 70 učedníků se zvěstí, že se přiblížilo Boží království. V dávných dobách se předpokládala pohostinnost obyvatel v Izraeli a snad i v okolních zemích. Tehdy nebyla žádná ubytovací zařízení, a když, tak pouze v omezené formě. Zvěstovatelé evangelia měli závažný úkol. Přát svým hostitelům pokoj. To nebyla formalita, ale skutečnost. Pokoj v domě byl velmi důležitý pro soužití všech, kteří v něm bydlí včetně hostů.
Pán Ježíš pověděl slova, která si můžeme přivlastnit: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! (J 14,27)

Kazatelé i faráři všech církví na závěr pobožností uvádějí známý citát z pera ap. Pavla: Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. (1 Te 5,16) nebo áronovské požehnání: »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.« (Nu 6,24-26)¨

Rovněž při slavení Večeře Páně (eucharistie) jsme vyzýváni, abychom se vzájemně pozdravili pozdravením pokoje. Je to skutečně důležitá skutečnost, že smíme být účastníky pokoje, že si ho vzájemně přejeme a že podle Ř 5,1.2: Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti.

Dárcem pokoje je Bůh Otec. On je zárukou, že jeho Slovo má trvalou platnost. Máme usilovat o pokoj, když vstupujeme do domu našich přátel i těch, kteří nesdílí s námi naši víru. Prosme nejen o pokoj v našich domech a domovech, ale i o pokoj mezi sebou ve sboru i ostatními lidmi. Pokaždé se nesetkáme s pochopením od druhých. Jednejme však podle apoštolova pokynu: Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. (Ř 12,18). Vždyť se k vám přiblížilo království Boží.

jv