Heslo měsíce srpna 2017

Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne,
a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými.
Skutky 26,22

V jedné dosti staré písni se zpívá, že Pán Bůh má předivných cest na tisíce, aby činil dobré svým dětem. Písmo svaté svědčí o mnohých divech Boží lásky k izraelskému národu, církvi, i k jednotlivým věřícím lidem.

V první knize Samuelově čteme, že Samuel prohlásil: Až potud nám pomáhal Hospodin. Je to pamětihodné slovo. Ale už dávno předtím Josef svým bratřím v Egyptě pověděl: Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. (Gn 45,7). O různé Boží pomoci vyznavačům Kristovým svědčí i slavný závěr 11. kapitoly listu Židům. (Přečtěte si tuto nádhernou kapitolu.) Nejinak je tomu i dosud. Pán Bůh pomáhá věrným křesťanům a vysvobozuje je z různých nedobrých životních situací.

Apoštol Pavel směle svědčil o své víře a cestě za Pánem Ježíšem i před králem Agrippou. Rozhodně vyznává a dosvědčuje Boží pomoc. Stojí jako svědek před velkými i malými. Ap. Pavel napsal do Korintu dopis, v němž píše: On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. (2K 1,10.11) Víra ap. Pavla byla vskutku neochvějná, stálá a ve všech okolnostech života, který rozhodně nebyl lehký, vytrvalá.

Apoštol věří v nesmírnou moc modlitby. Modleme se za kazatele, misionáře, diakony, za všechny, kteří zvěstují Boží Slovo dospělým, dětem, chudým i bohatým, u nás i cizině, ale také vězňům. Pomáhají jiným v jejich nesnadných situacích, a slouží jiným k poznání, že Pán Ježíš má skutečně veškerou moc na nebi i na zemi.

Pán Ježíš je připraven k pomoci každému, kdo v něho věří. Životní postoj víry není v žádném případě nárokem na bezstarostný a úspěšný život. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. (Žd 11,6)

jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.