Heslo měsíce října 2017

Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem,který činí pokání.

Lukáš 15,10

 

V 1. listu Petrově 1,12 čteme, že i andělé touží spatřit, což jest vám nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám kázali evangelium, v Duchu svatém seslaném s nebe. Andělé jsou nebeské bytosti, které používá Bůh k zjevení své vůle. Jsou to poslové Boží, kteří zvěstovali např. narození Pána Ježíše. Mají mnohé úkoly, které popisuje zvláště kniha Zjevení Janovo (Apokalypsa). Patří k nim i vykonávání soudů nad tímto světem v závěru lidských dějin.

Adolf Novotný v Biblickém slovníku píše, že víra v anděly není význačným rysem křesťanství. Boží blízkost nám nepřibližují andělé, ale Boží Syn, Pán Ježíš Kristus a shromáždění věřících. Andělé na jedné straně zprostředkují Boží zjevení, vyřizují jeho poselství, ale na druhé straně pouze přihlížejí, jsou přítomni, když jedná Boží milost při lidech.

Andělé se v nebi radují nad každým hříšníkem, který se v pokání odříká svých hříchů. Kdosi výstižně napsal, že pokání je stát Bohu po boku sám proti sobě.

Heslo října je vzato z příběhu, který vypráví Pán Ježíš o ztracené ovci. Na příkladu o ovcích je patrné, že jde o člověka, který je daleko od Boha, který ho hledá. Pán Bůh miluje každého člověka. Na příkladu 100 ovcí ukazuje, že když se jedna z nich od něho vzdálí, záleží mu na ní více, než na ostatních 99, kteří už jsou zachráněni. Ale jen ti, kteří se dají zachránit, jsou skutečně zachráněni a vysvobozeni ze svých hříchů. Pán Ježíš vyslovuje skutečnou vlastnost Boha, který nechce, aby hříšník zahynul, ale byl živ. Radost ze záchrany je proto větší, než nad všemi, kteří si myslí o sobě, že záchranu nepotřebují.

Pánu Bohu stojí za to, aby se nad každým člověkem smiloval jako kdysi v dávném starověku. Tehdy zachránil Lota ze Sodomy, která byla odsouzena ke zkáze.

Také tento svět pomalu, ale jistě dozrává ke konci lidských dějin. Katastrofy nejrůznějšího druhu, změny životního prostředí, sucha a horka, zemětřesení, tornáda a záplavy, to jsou jen předzvěsti něčeho horšího, co svět čeká.

Bible říká ústy apoštola Petra, že Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

Před časem vyšla ve slovenštině kniha významného spisovatele Wernera Kellera „A Biblia má predsa pravdu.“ (A Bible má přece pravdu.) Jestliže v ní popisuje pravdivost minulých dob a jejích příběhů, pozorujeme, že se naplňují svědectví o pravdivosti budoucích věcí. V listu Židům 9,27.28 je napsáno: A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

Pokání není jednorázová záležitost, ale každodenní činnost stejná jako očista těla. Pokání je očistou duše. Také andělé se radují i z jediného hříšníka, který činí pokání. Patříš mezi ně?

jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.