Heslo měsíce října 2016

Kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Korintským 3,17

Bohu jsou blízcí všichni, kteří jsou si vědomi svých hranic a svého selhání, kteří však chtějí dojít dál, ale vlastní silou to nedokážou.
Alfonso Pereira

Jde o obtížněji vysvětlitelný text, kterému porozumíme jen tehdy, budeme-li číst celou 3. kapitolu této epištoly. Je dobré, abychom si také všimli 5. a 6. verše této kapitoly, které zní takto:  „Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.“

Jde o výsostnou službu Bohu, který nás jí pověřuje. Je to služba různá a vztahuje se i na normální způsoby lidského života. Vždyť cokoli činíme, je k slávě Boha Otce.

Ve starozákonním období byla litera Zákona bez života. V Novém Zákoně je duch, život. Kdo žije podle Starého Zákona, otročí liteře (tomu, co přikazuje zákon), kdo podle Nového Zákona, má svobodu. Skutečnou svobodu. Život s Bohem a pro Boha je založen na svobodě.

V epištole Římanům 8,15 se píše: „Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!“

V Janově evangeliu 8,36  čteme: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“

Bratři Kraličtí (výklad z roku 1601) tomuto verši rozuměli takto:
Kristus je té litery, to je Starého Zákona duchem (v. 6) a vlévá do ní život. Když Duchem, svým lidi obdarovává a skrze něho je obživuje, tu zástěru, to je slepotu srdce a zlé úmysly při vysvětlování Zákona odjímá. Jako tělo bez duše je mrtvé, tak Zákon bez Krista je mrtvá litera, která vede k smrti. Kristus a zejména jeho Duch osvobozuje od všeho hříchu. Tak o tom svědčí i 1. Janova 1,7: „Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“

Dejme se vést Duchem Božím.

r V

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.