Heslo měsíce prosince 2016

 

Duše má čeká Pána, víc než ponocní svítání.
Žalm 130,6 (Překlad Kralických i P. Josefa Kunického)

Potřebujeme mlčení, abychom dokázali být ve spojení s duší. Není podstatné, co říkáme, ale co Bůh říká nám a skrze nás.
Karl Rahner

Bible dobře zná úzkosti člověka, který je v nedobré, ba až neřešitelné situaci. Jedním z textů je právě 130. žalm, který dobře vystihuje tuto situaci. Slova žalmisty můžeme přijmout ve chvíli, kdy jsme jakkoli sevřeni, v bezvýchodné situaci, když se nám zdá, že nám už nic nepomůže. Tato situace je přirovnána k bezedné propasti nebo hlubině, z níž z lidského hlediska není úniku. Žádné vysvobození nepřichází. Je to pocit hořkosti v ústech a nejistoty, co bude dále.

Pisatel žalmu si však uvědomuje, že se do této situace dostal vlastní vinou. To je bod obratu! Je naděje a ta nikdy nezklame. Zejména voláme-li k Bohu o pomoc. Kdyby Pán Bůh nebyl milostivý, bylo by s námi zle! Ale právě On poslal svého jediného Syna Pána Ježíše, aby nás vysvobodil, aby nás vytáhl z bezedného bahna hříchu, ve kterém hrozí naše záhuba. Víme, u koho můžeme hledat pomoc.

Výstižně tuto situaci popsal lékař a básník Alois Volkman:
Z úzkostí mých vyveď mne \ a vyuč mne stezkám svým\ mám ke komu volat mám koho prosit \ mám za kým jít!

To je obraz nás samých, dokud nečiníme pokání.

Duše má čeká Pána více, než ponocní svítání, chcete-li strážní, více nežli jitro. Noc je velmi dlouhá, tma, která je kolem nás, je hustá až k zalknutí. Čekání je dlouhé, ale stojí za to. S ním přichází vysvobození a pomoc, která nás stojí pouze naše přiznání, doznání.

Umíme čekat na vysvobození, i když hned nepřichází? Prožil jsem také chvíle, kdy jsem neviděl na krok, a pomoc přišla! To bylo radosti! Došel jsem úlevy a klidu.  Mohl jsem také děkovat, chválit Pána Boha a jásat.

Prožíváme dlouhé noci, než budou zase Vánoce, v nichž si připomínáme, že „se ukázala Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích“.(Epištola Titovi 2,11-14)

Strážnými jsou míněni ponocní, kteří střeží v noci bezpečnost lidí a jejich majetek. Svou službou jsou tak unaveni, že už dychtivě vyhlížejí svítání, aby si mohli odpočinout. Strážnými jsou míněni kněží nebo jejich pomocníci, kteří se v dávných dobách celou noc připravovali, aby ráno mohli přijmout Boží výrok.

My máme Boží Slovo zaznamenané v Bibli. Hledejme v ní pomoc pro naše každodenní situace. Strážní jsou naši bratři kazatelé a starší sboru, ale také bratři a sestry, kteří nám pomáhají ve svízelných duchovních situacích života. Važme si jejich modlitebné strážné služby.

 

Všem bratřím a sestrám sboru Církve bratrské Podblanicko, přátelům a příznivcům našeho sboru i čtenářům letošních hesel co nejsrdečněji přeji v Adventu i Vánocích Boží požehnání i radost.

Každý den příštího roku 2017 žijme v jistotě, že Pán Bůh bude s námi, ať se stane cokoli. On je mocný a ochrání nás, kdykoli budeme k němu volat.

Jaromír Vlček

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.