Heslo měsíce listopadu 2017

Toto praví Panovník Hospodin:

Můj příbytek bude nad nimi

a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem.

                                                                                                                      Ezechiel 37,27


Je to nádherný slib, který Panovník Hospodin dává svému lidu, který byl tak

často nevěrný, reptající a stěžující si na všechno možné. Je to proto, že svou nesmírnou láskou lidi miluje a zachraňuje je ze zajetí, z otroctví, že je vysvobozuje z jejich hříchů a všeho, co nedělají podle jeho pokynů. Už prostřednictvím proroka Jeremiáše jim sdělil nádherná a povzbudivá slova: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (29,11)

Budoucnosti se často lekáme, zda zvládneme nemoc, stáří, existenční problémy, onemocnění, zda se dočkáme nových a lepších vztahů s našimi blízkými. Zaměstnávají nás starosti i problémy naší společnosti, tohoto světa, změny v přírodě, společnosti, hrozby válek a další skutečnosti.

Z Božího Slova – Bible smíme vědět, že nad tím vším, co nás stláčí, bolí, nad čím se trápíme a neznáme řešení, je všemohoucí Bůh. Bůh blízký, milující, odpouštějící, pomáhající, plnící sliby, které vyslovil už dávno před tím, než jsme se narodili. Mnoho slibů v Bibli zaznamenaných se splnilo a další se splňují.

Jedním z těchto slibů je i Heslo měsíce října 2017. Toto praví Panovník Hospodin: Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. Je to zvláštní slib daný lidem, kteří Pánu Bohu věří a jednají tak, jak si přeje. Nad Božím lidem spočívá zvláštní požehnání. Hospodin bude mít nad ním svou svatyni jako ochrannou střechu. Je to něco, co si v konečném důsledku nedovedeme představit.

Boží sliby se splní lidem izraelského původu, kteří se vrátili a vracejí do země otců, do státu Izrael. Je to však také slib pro všechny, kteří žijí v Církvi Kristově. Do ní povolává svůj lid ze všech národů a končin. Ve Zjevení Janově, která je také nazývána Apokalypsou, je jiný slib: Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. (Zj 21,24-26)

Pán Bůh zůstává Bohem Izraele i Církve, v níž jsou příslušníci všech národů tohoto světa. Proto se nemusíme bát ničeho, co prožíváme, nemusíme se bát zlé zprávy, protože pevně doufáme v Hospodina. (Ž 112,7)

jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.