Heslo měsíce listopadu 2016

Máme něco pevnějšího, totiž výroky proroků, a děláte dobře,
když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě,
dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
Petrova 1,19 (Překlad Ondřeje Petrů)

Nejlepším prorokem budoucnosti je minulost.
George Gordon Byron

Ap. Petr říká, že Slovo Boží je skutečným světlem pro náš život ve smyslu Žalmu 119,105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Ale současně dokládá, že máme něco pevnějšího, na co se můžeme spolehnout více, než jsou slova prorocká. Ta se už z větší části splnila. Jsou doložená skutečností, že Pán Ježíš přišel na této svět. Zemřel a vstal z mrtvých a sedí po pravici Božího trůnu a přimlouvá se za nás, aby naše víra neselhala. Opírá se ve své výpovědi o skutečné Boží zjevení, které bylo potvrzeno Božím výrokem na Hoře Proměnění: Toto jest můjmilovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. (Mt 17,5).

Ve své výpovědi jde ap. Petr dále, když říká: Je to dobře, že dbáte na toto Světlo. Svítí do našeho života a pomáhá nám v orientaci na tomto světě. Je to slovo zaznamenané v Písmu svatém – Bibli, která je měřítkem, etalonem, které srovnává Boží hodnoty až do dne příchodu Pána Ježíše v slávě. Tak jako jitřenka ohlašuje den, a svítí na obloze ještě dlouho po rozbřesku, svítí i zvěst Božího Slova nám všem, kteří věříme, že Pán Ježíš přišel s nebe. Poznání Pána Ježíše přináší světlo do temných míst, která byla osvěcována lampičkou starozákonního prorockého slova. Držme se Božího Slova, které je jistotou ve dnech dobrých i zlých. Na Boží Slovo se smíme spolehnout v každé životní situaci.

Píše-li George Byron, že nejlepším prorokem budoucnosti je minulost, pak je to zkušenost, že se lze spolehnout na prorocké slovo vyslovené v minulosti. To slovo se splnilo: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Evangelium Janovo 1,14).

Splní se také slovo, které řekl Pán Ježíš: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. (Evangelium Janovo 14,1-3).

jv

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.