Heslo měsíce června 2018

Heslo červen 2018

Nezapomínejte na pohostinnost,

protože tak přijali někteří lidé ve svém domě anděly, aniž to tušili.

Židům 13,2 (Překlad Ondřeje Petrů)

Text, který je heslem měsíce června, je poněkud zvláštní. Jsou zde spojeny dvě
skutečnosti: pohostinnost a andělé. Jak tomu porozumět? Není to snadné, protože
andělé jsou nebeské bytosti, o nichž mnoho nevíme. Jsou to poslové Pána Boha, kteří
vyřizovali zejména závažné zprávy. Pilní čtenáři Bible je znají. Vstupovali do zvláštních
událostí zejména v souvislosti s narozením Pána Ježíše.
Bible nás učí, že je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi,
člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v
určený čas.(1 Tm 2,5.6)
Andělé mají nezastupitelné místo ve sboru nebeských bytostí, ale na prvním
místě je Boží Syn Pán Ježíš.
Pisatelé epištol mysleli i na hosty a přicházející lidi do našich domovů. Vybízí je
k pohostinné službě zejména těm, kteří jsou na cestách. Zvlášť v minulých dobách se
věřící lidé těšili na návštěvy kazatelů nebo šiřitelů Biblí, kteří je přišli potěšit v místech,
kde neměli možnost se vzájemně povzbuzovat a podpírat. Je velice dobré, když máme
někoho zvláště v místech vzdálených od našeho domova. Můžeme se na ně obrátit
s prosbou o pomoc. V dnešní době rovněž potřebujeme dobré vzájemné vztahy, a proto
se nebojme se přijímat návštěvy.
Některá místa v Bibli nás vedou k poskytování pohostinství. Např.: Sdílejte se s
bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. (Ř 12,13) > Proto jsme povinni
takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. (3 J 8) > Buďte jedni k
druhým pohostinní a nestěžujte si na to! (1 Pt 4,9)
Stále žijí i mezi námi lidé, kteří potřebují pomoc v hmotné, ale především
v duchovní nouzi. Dívejme se kolem otevřenýma očima, abychom takové lidi
vyhledávali a pomáhali jim, jak potřebují.
V Matoušově evangeliu vypráví Pán Ježíš příběh, který nám pomůže vysvětlit
toto heslo. Na posledním soudu se budou ptát lidé Pána Ježíše: Pane, kdy jsme tě
viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě
viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě
viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´ Pán Ježíš jim odpoví a řekne
jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.´
Pisatel listu Židům, z něhož je toto heslo ve skutečnosti říká, že máme být
vždycky připraveni k pohostinné službě komukoli, protože nikdy nevíme, jakým
způsobem nás chce v kterémkoli člověku navštívit sám Pán Bůh.
jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.