Heslo měsíce května 2017

Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ozdobená solí.
Koloským 4,6 K

Jazyk je ve skutečnosti malý a viditelný orgán v našem těle. O jeho funkci bylo napsáno již mnoho slov. Jazyk je svalový orgán nacházející se v ústní dutině. Jeho velká ohebnost je u člověka ve spojení s jeho přesným řízením a umožňuje vytvářet širokou škálu zvuků, čehož lidé využívají při mluvení lidskou řečí. Jazyk také obsahuje mnoho chuťových pohárků. Jedině u člověka je uzpůsoben k vytváření řeči.

Naše řeč je různorodá. Dají se jí vyjádřit city, emoce, je tichá i bouřlivá, příjemná, a někdy i krajně nevlídná. Kdybychom měli napsat studii o naší řeči, bylo by to rozsáhlé pojednání.
Heslo měsíce května 2017 připomíná zejména věřícím lidem, jaká má být naše řeč: Příjemná, ozdobená solí. Kraličtí překladatelé Písma sv. použili zvláštní důraz: ozdobená solí. Sůl ochucuje jídlo, konzervuje potraviny, používá se v potravinářství i v průmyslu. Bratři Kraličtí měli na mysli především chuť. Aby byla příjemná, ozdobená, to znamená z Písem svatých vzatá, aby skrze ni působil Duch svatý, abychom věděli jak, kdy a kde promluvit slovo, které vytváří dobré vztahy. Jde o příjemnou řeč, z níž máme vždy radost a užitek. Mrzutá řeč je neužitečná, špinavá, pomlouvačná, shnilá.

Připojme alespoň několik veršů z hluboké studnice Božího Slova, která nám mají pomoci jednat tak, jak se sluší a patří:
Efezským 4,29 Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Jakub 1,26 Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.
Jakub 3,5.6 Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem.
Matouš 5,37 Vaše slovo buď `ano, ano – ne, ne´; co je nad to, je ze zlého.
Žalm 19,15 Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!
Přísloví 16,24 Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.

Přeji sobě i všem čtenářům, aby naše řeč byla ovlivňována Duchem svatým. Prosme v našich modlitbách, aby naše řeč a komunikace s lidmi přinášela radost, pokoj, povzbuzení a potěšení. Kéž se i na nás projeví Boží moc v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením (1 K 1,30).
jv