Heslo měsíce dubna 2017

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.
Lukáš 24,5-6

Velice podivná otázka! Ale otázky jsou většinou podivné. Přemýšlíme o nich. Kolují nám v mysli a my se ptáme: Proč? Proč se to či cokoli v našem životě stalo? Jsou to otázky palčivé a někdy na ně neznáme odpověď.

Velikonoční neděle je zčásti zahalena tajemstvím. Mezi Velkým pátkem a velikonoční nedělí je sobota, den odpočinutí, sváteční den, v němž bylo zakázáno cokoli dělat. Pán Ježíš zemřel za hříchy všech lidí na golgotském kříži a na Velký pátek byl uložen do hrobu. Na další úkony nebyl čas, protože začínal den odpočinku.

Brzo ráno v neděli chvátaly ženy k hrobu Pána Ježíše a kámen od hrobu už byl odvalen. Vešly do skalního hrobu, ale tělo Pána Ježíše bylo pryč. Dva muži v zářícím rouchu – byli to jistě andělé – jim řekli: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Na tuto otázku ti muži hned odpověděli. Už zde není, byl vzkříšen.

Už není žádný důvod k hledání, už není žádný důvod k pomazání vonnými mastmi! Poselství a svědectví všech 4 evangelistů – Matouše, Marka, Lukáše i Jana – jsou poněkud rozdílná, ale vzájemně se doplňují. Je to normální, že každý z nich zdůraznil tuto radostnou zvěst: Není zde, byl vzkříšen! Matouš uvádí, že se s nimi potkal Pán Ježíš. Marek uvádí, že se Pán Ježíš zjevil nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Jan popisuje, že to byl Petr a Jan, kteří se přesvědčili, že Pán Ježíš není v hrobě. O něco později se s ním potkala Marie z Magdaly.

Pán Ježíš je skutečně živý! Smíme tomu věřit a na toto poselství se plně spolehnout. Napsal o tom ap. Pavel v 1. listu Korinťanům: Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! (15,19). Toto slovo je nesmírně povzbudivé, velice závažné, které dává všem věřícím jistotu: On žije! On sám přece pověděl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu“ (Zjevení Janovo 1,17-19).

Toto je nejen poselství Velikonoc, ale radostná zvěst každé neděle. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Je jakákoli jiná zvěst významnější?

Náš Pán Ježíš je Boží Syn. Hledejme ho mezi živými. On sedí po pravici Boha Otce všemohoucího a přimlouvá se za nás, aby naše víra neselhala. (L 22,32) Zní to jako rajská hudba, ale věřme, je to více, než krásná hudba. Je to skutečnost! Ta předčí všechna naše očekávání!

jv