Heslo měsíce června 2017

 

Boha je třeba víc poslouchat než lidi.
Skutky 5,29 

Apoštolové obdrželi od Pána Ježíše pokyn, aby zvěstovali všem lidem, co on činil a učil. Po jeho smrti, vzkříšení a nanebevstoupení se stávaly i skrze ně mnohé zázraky, které si ostatní lidé nedovedli vysvětlit. Když je dali zavřít do vězení, ráno bylo vězení prázdné. O tom je psáno v 5. kapitole Skutků apoštolských, z nichž je i heslo měsíce června 2017. Když je potom v chrámě našli a znovu zatkli, byli vyslýcháni a slyšeli tato slova: „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“

Bylo to něco neslýchaného, ale jednali podle Božích pokynů. Nic nedbali na to, jestli znovu půjdou do vězení, nebo budou postihováni jinými způsoby.

Proč máme poslouchat Boha více, než lidi? Je to stejně palčivá otázka položená kdysi, stejně jako dnes. Protože Slovo Boha našeho je stálé a trvalé na věky. Dává život každému člověku, který věří, ať se děje cokoli. Není to vždycky snadné. Ještě i v současnosti jsou mnozí pronásledováni pro svůj vztah k Pánu Bohu a k jeho Synu Pánu Ježíši. Ve světě je mnoho mučedníků pro Krista. Jedním z nich byl i nedávno osvobozený Petr Jašek a poté i jeho spoluvězni. Jsou i další v zemích blízkého a středního východu.

Co všechno věřící lidé vykonali a žili vírou přes všechna pronásledování a zákazy! Je o tom napsáno v listu Židům 11,33-39: „Svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců; ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni osvědčili svou víru.“

Jsou i jiné důvody, proč poslouchat Boha více, že lidi. Už dávno o tom napsal pisatel Žalmu 118,8: „Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.“ Napsal to i český básník Vladimír Holan: „Ale spoléhání na člověka je jako nevěřit v Boha a přece zázrak chtít.“

V knize Přísloví 1,10: „Synu můj, jestliže by tě přemlouvali hříšníci (k nějakým nevhodným způsobům života), nedávej jim za pravdu, nenech se jimi svést.“ (Upraveno.)

Máme si uvědomovat, že Pán Bůh je svrchovaný, nejvyšší, nikdo není jako On, je mocnější, než všechny mocnosti světa. On je láska, touží po naší důvěře! Poslouchejme dobré rady z jeho Slova – Bible. Určitě se to vyplatí! Papež Benedikt XVI. kdysi napsal tato slova: „Existuje vykoupení světa – to je naděje, která křesťana nese a která působí, že se ještě i dnes vyplácí být křesťanem.“ Právě proto je lépe poslouchat Boha, než lidi.

jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.