Heslo měsíce července 2018

Heslo měsíce července 2018

 

Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství,
zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina.
Až přijde, svlaží vás spravedlností.

Ozeáš 10,12

 

 

Většině z nás už polní práce nic neříká. Všechny potraviny si koupíme
v supermarketech. Přece však je pro nás text z Ozeáše výzvou k zamyšlení. Všichni
lidé, ať žijí ve městech nebo na venkově rozsévají a sklízejí. Rozséváme každý den, ale
sklidíme někdy hned, jindy i za několik let. Většinou je to, co zaséváme, způsobeno
naším jazykem a jednáním. Svědčí o tom i jedno z ustálených rčení: Co zaséváš, to
také sklidíš. Kdo seje vítr, sklidí bouři. Jednal jsi s někým nepěkně, nemůžeš čekat, že
bude jednat vůči tobě laskavě.
Chceme-li, aby jiní s námi jednali vstřícně, pak nezapomeňme, co řekl Pán Ježíš
svým učedníkům: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v
tom je celý Zákon, i Proroci. (Matoušovo ev. 7,12) Ap. Pavel napsal Galaťanům 6,7-10
závažné slovo, které nám má pomoci: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat.
Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však
zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li,
budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však
těm, kteří patří do rodiny víry.
V dávných dobách si měla půda každý 7. rok odpočinout. Říkalo se tomu úhor,
což byl neobdělávaný pozemek i několik let. Jak můžeme vyložit tento text? Nemáme
rozsívat svá dobrá rozhodnutí do srdce, které je zamořeno kořeny trní, přeorejte půdu
srdce tak, aby byly kořeny zničeny a pak teprve zasévejte símě svatého života. Je to
proměna života. Jde skutečně o náš život, jak jednáme a jak žijeme vůči Bohu, druhým
i vůči sobě. Když budeme zasévat spravedlnost, sklidíme milosrdenství. Co to
znamená? Je to ochota pomáhat v nouzi. Výsledek našeho počínání při rozsévání
spravedlnosti je milosrdenství. Ptejme se Pána Boha na radu, jak máme jednat a žít, a
prosme ho, aby nám v tom pomohl. Budeme-li dbát jeho rad, svlaží nás svou
spravedlností jako deštěm, který padá na vyprahlou zem. Tomu už rozumíme.
Nakonec jedna dobrá zkušenost. Dobré činy nejsou nikdy zapomenuty. Při četbě
textu z Kazatele 11,1: Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš,
jsem si uvědomil, že v dávných dobách jsme neměli nazbyt, ale pomáhali jsme podle
možnosti tam, kde to bylo potřebné. Po mnoha letech se mi tento chléb neuvěřitelně
vrací v podobě pomoci od druhých. Za to buď Pánu Bohu chvála.
jv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.