Heslo měsíce března 2017

Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.
3. Mojžíšova 19,32

Tento verš je výňatkem z delšího textu, který se zabývá každodenním životem. V každé společnosti staří lidé požívali zvláštní úcty, zejména v Izraeli, ale také na celém Blízkém východě. Nebylo tomu tak u starých Babyloňanů.

V každé společnosti i v Církvi žijí lidé různého věku, i ti nejstarší. Bible má nejen návod, ale též pokyn, jak se máme chovat ke starým lidem. Český stát se také snaží ulehčit dny osamělých starých lidí, aby měli důstojný život.

Jak máme porozumět tomuto textu? Kdysi byl v Československé televizi pořad, ve kterém zazněla tato věta: „V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady“. V Bibli je napsáno, že máme před šedinami povstat a dát starci poctu. Znamená to, že Boží lid se má učit naslouchat hlasu živých svědků víry, kteří vyprávějí o Božích vysvoboditelských činech. Rovněž o zkušenostech a prožitých zázracích, které prožili ve svém dlouhém životě. Ne každý starý člověk je moudrý, je to dar Božího ducha. Mluví o tom Elihú v Jobově knize 32,9: Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let, starci nemusejí vždy rozumět právu. Moudrost obdrží každý, kdo zachovává Boží příkazy.

Dosažení stáří či jak Bible píše dosažení „plnosti dnů“ bylo vždy pokládáno za znamení Boží přízně, odměňující bázeň před Hospodinem a dodržování jeho příkazů.  Na druhé straně neúcta ke starým lidem svědčí o úpadku společnosti. V Církvi Kristově by tomu tak nemělo být. Jsme vyzýváni k bázni před Bohem. To říká sám Bůh a jeho Slovo má trvalou platnost i v současnosti a bude mít i v budoucnu.

Písmo nepřehlíží ani slabosti stáří, jako je ztráta zraku, svěžesti a zubů, nespavost, úzkostlivost a slábnoucí ctižádost. (Viz kniha Kazatel 12).

O přechodu od zralosti ke stáří se hovořilo, když někdo dosáhl 60 let. V Žalmu 90,10 čteme, že počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.

V jedné staré knize se dočítáme, že „… šedesátiletý spěje ke stáří, sedmdesátiletý k šedinám, osmdesátiletý k moudrosti, devadesátiletý k sehnutí a stoletý jakoby již zemřel, odešel a zmizel z tohoto světa“.

Mějme na paměti, že stárneme a záleží na tom, jak žijeme. Nezapomeňme, že Pán Bůh mluví i k nám skrze své Slovo – Bibli.

Jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen. (Juda 25)

jv