Hesla vylosovaná pro rok 2016

Sbor
Koloským 3,4
A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě.

Staršovstvo
1. Petrův 1,17
Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině.

Chválící skupinka
Izaiáš 26,3
Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje.

Royal rangers
Židům 11:25
a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu.

Biblická studijní skupinka
Izaiáš 43,1b
Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.

CéBéčko
Římanům 5:8
Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Ženská skupinka Trhový Štěpánov
Zjevení Janovo 21:3
A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem.

Ženská učednická skupinka
1 Petrův 2:9
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Mužská skupinka (tzv. Chlapi)
Filipským 2:13
Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.